20 Maj 2019 21:26:05
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Zasady naboru uczniów do oddziałów sportowych o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa

Zasady naboru uczniów

do oddziałów sportowych o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa

w Szkole Podstawowej w Przywidzu

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2015 r. poz. 24).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).

4. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)

5. Statut Szkoły Podstawowej w Przywidzu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Szkoła Podstawowa w Przywidzu za zgodą organu prowadzącego tworzy:

 • od klasy czwartej i prowadzi do klasy ósmej oddział sportowy o profilu piłka ręczna/ siatkówka
 • od klasy siódmej i prowadzi do klasy ósmej oddział sportowy o profilu piłka siatkowa / piłka ręczna

 

§2

Rekrutacja

 

1. Do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka siatkowa / piłka ręczna oraz do klasy siódmej - oddziału sportowego o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZS w Przywidzu. W dalszej kolejności mogą być przyjęci – na wniosek rodziców / prawnych opiekunów – uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami w wyżej wymienionej klasie.

 

2. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do ww. klas jest przedłożenie w sekretariacie szkoły – przed przystąpieniem do testu ogólnej sprawności fizycznej - następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego o profilu piłka ręczna lub piłka siatkowa (załącznik nr 1),
  • zgodę od lekarza pierwszego kontaktu lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania wysiłku fizycznego  
  • w przypadku osób nie będących uczniami ZS w Przywidzu – opinii wychowawcy

 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzony zostanie test ogólnej sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych. Test przeprowadzać będą nauczyciele wychowania fizycznego.

4. W dniu przeprowadzenia testów wymagane jest posiadanie stroju gimnastycznego oraz obuwia sportowego,

5. Termin, przeprowadzenia testu sprawnościowego wyznacza się na dzień 30.05.2017 na godz. 9.00 - klasa IV , na godz. 11.00 - klasa VII w Zespole Szkół w Przywidzu.

§3

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel Dyrekcji Szkoły jako przewodniczący,
 • zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:

 • prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,
 •  przeprowadzenie testu ogólnej sprawności fizycznej,
 • ustalenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego,
 • sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do oddziałów sportowych, zostanie ogłoszona do wiadomości zainteresowanych, w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia testów ogólnej sprawności fizycznej.

5. Do klas sportowych przyjętych zostanie  maksymalnie 24 uczniów, którzy:

 • pozytywnie zaliczą test sprawnościowy
 •  osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce, umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu z wysokim poziomem nauczania oraz brak zastrzeżeń w sferze wychowawczej,
 • wykazują zainteresowanie oraz zaangażowanie w dotychczas organizowane zajęcia sportowe,
 • posiadają osiągnięcia w zawodach sportowych w latach poprzednich,
 •  posiadają pisemną zgodę rodziców,

 

6. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

7. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

8. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie opisanej w pkt. 8 jest ostateczna.

 

§4

Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania etapu edukacyjnego – w przypadku wystąpienia wolnych miejsc w oddziałach sportowych – istnieje możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego w późniejszym terminie.

2. Zasady naboru do klasy sportowych podawane są do publicznej wiadomości między innymi poprzez ich publikację na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Zespołu Szkół       

w Przywidz              

Katarzyna Sprusik - Olszewska

Powrót