06 Grudzień 2019 07:31:59
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Ogłoszenia
Rejs żaglowcem po Bałtyku

Rejs żaglowcem po Bałtyku " Gdzie wiatr powieje"

Akwen : Bałtyk

Jacht: Zawisza Czarny

Cena: 499pln

Ilość dni : 2

Pełna oferta

Dodatkowe informacje u pana Piotra OlczakaŻywienie

Żywienie w Zespole Szkół w Przywidzu rozpoczyna się od dnia 14.09.2016 r.Informacje dotycząca stypediów socjalnych

Wójt Gminy Przywidz informuje, że można składać wnioski o udzielnie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/252/2104 Rady Gminy Przywidz z dnia 18 czerwca 2014 r.  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy, szkół naszej Gminy oraz w GOPS są dostępne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów. Można je również otrzymać
w wersji papierowej w wyżej wymienionych miejscach.

 

Termin składania wniosków:

od dnia: 01.09.2016 r. (czwartek)

do dnia: 15.09.2016 r. (czwartek)

Faktury, rachunki na podstawie, których będzie dokonywane rozliczenie przyznanego stypendium winny być wystawione na wnioskodawcę. Do rozliczenia wliczają się faktury

i rachunki od miesiąca lipca. Nie możliwe jest rozliczenie przyznanego stypendium
na podstawie paragonów.

 

         WNIOSKODAWCA     

                                                                                                                       …………………………….

…………………..……………….                                                                        (miejscowość, data)

(nazwisko i imię lub nazwa szkoły)

 

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..                                                 

                     (adres)                                                                    URZĄD GMINY PRZYWIDZ                                                        

…………………………………….

               (nr telefonu)

 

 

 

Zgodnie z art. 90n ust. 2 ustawy z dna 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572
z późn. zm.) działając jako1 / rodzic/ pełnoletni uczeń/ dyrektor/, wnoszę o przyznanie 1 / stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego/ dla 1 / ucznia/ wychowanka/ słuchacza/.

 

 

 1. 1.       Informacje o uczniu/ wychowanku/ słuchaczu

Imię i nazwisko …………………………………………….………………………………………..………..…….
data urodzenia    ………………………………    Pesel ……………….................................................................... 

syn/ córka1 (imiona) ojca …………...……………………..…    matki ………………………………….…………

miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………….……….

 

 

 1. 2.       Informacje o szkole / kolegium/ ośrodku

Nazwa i adres

Klasa (rok)

Potwierdzenie

 

 

 

 

 

 

  

       

         ……………………….

            (pieczątka i podpis)

 

 

 1. 3.       Informacje o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Imię i nazwisko

 

Stopień pokrewieństwa

(ojciec, matka, brat, siostra)

Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa zakładu, szkoły, kolegium, ośrodka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.       Dane uzasadniające przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W rodzinie występuje2

 

bezrobocie

 

 

niepełnosprawność

 

ciężka choroba

długotrwała choroba

 

wielodzietność

 

brak umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych

 

 

alkoholizm

 

narkomania

 

rodzina jest niepełna

 

 

 

wystąpiło zdarzenie losowe3-

 

 

 

 1. Źródła dochodu w rodzinie  (Za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku):

 

1. Wynagrodzenie za pracę (netto) ………………………………….……………….… zł

2. Świadczenia z GOPS ……………………………………………………………..…  zł

3. Emerytury, renty …………………………………………………………….…….… zł

4. Świadczenia rodzinne ……………………………………………………………..… zł

5. Dodatek mieszkaniowy …………………………………………………….…..…… zł

6. Alimenty …………………………………………………………...………….......… zł

7. Stypendia ………………………………………………………..…………….......… zł

8. Zasiłek dla bezrobotnych ……………………………………………………........… zł

9. Dochody z gospodarstwa rolnego (288 zł x ha przeliczeniowy) …..……………..… zł

10. Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ……………………………..... zł

11. Inne dochody …………………………………………………………………....… zł

 

Łączne dochody rodziny ………………………………………………………………

Średni miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie wynosi …..…………… zł                         Słownie:…………………………………………………….…………………………………

 

 1. 6.       Wnioskowana forma pomocy2

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (podać jakie)

 

 

Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (podać jakich)

 

 

Rzeczowa o charakterze edukacyjnym (podać jaka)

 

 

Pokrycie kosztów zakupu podręczników

 

 

Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania

 

 

Świadczenia pieniężne

 

 

 

 1. 7.       Oświadczam, że:
 • Wskazany we wniosku1/ uczeń/ wychowanek/ słuchacz/ otrzymuje1/ nie otrzymuje/ inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (podać źródło) …………………………………………………………………...........................................................

...........................................................................w kwocie……………………………… miesięcznie,

 • Wskazany we wniosku1/ uczeń/ wychowanek/ słuchacz/  nie wnioskuje o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego o w innej gminie,
 • Niezwłocznie powiadomię organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
 • Przedłożone zaświadczenia obejmują wszystkie dochody mojej rodziny,
 • Informacje podane we wniosku są prawdziwe,
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznawaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).         

 

 

 

 

                                                                                                                   ……………………………………

                                                                                                                                  (podpis wnioskodawcy)

 

 

 

Załączniki1:

 1. Zaświadczenie(a) o wysokości dochodów4 netto za mc sierpień w liczbie ………
 2. Zaświadczenie o bezrobociu (aktualne)
 3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń GOPS.
 4. Inne (wymienić rodzaj i ilość)

 

1)         niepotrzebne skreślić

2)         zaznaczyć „x” w kratce obok

3)         wpisać jakie

4)         z zakładu pracy- w przypadku zatrudnienia, z urzędu skarbowego – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
z urzędu gminy- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, inne  (np. renta, emerytura, alimenty)Nauczyciel kaszubskiego

Zespół Szkół w Przywidzu poszukuje nauczyciela na pełen etat do języka kaszubskiego.Zapytanie ofertowe na dostawy węgla

Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do dnia 07.10.2014 r na dostawy węgla na sezon grzewczy 2014/2015 dla w/w placówki.

Zespół Szkół w Przywidzu

ul. Szkolna 1

83-047 Przywidz

tel 58 6825418 fax58 6825556

zsprzywidz@wp.plZapytanie ofertowe podręczniki

Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu zwraca sie z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do dnia 28. 08.2014 r. na podręczniki dla klasy I SP :

 • Ćwiczenia z pomysłem 4 części wyd. WSiP ,
 • Bugs worl 1 Card Read i ćwiczenia Anna Soberon wyd. Macmillan

Zespół Szkół w Przywidzu

ul. Szkolna 1

83-047 Przywidz

tel 58 6825418 fax58 6825556

zsprzywidz@wp.pl

 Przetarg plac zabaw - wybór oferty

Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Przywidzu - wybór ofertyPrzetarg plac zabaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zsprzywidz.edu.pl


Przywidz: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Przywidzu
Numer ogłoszenia: 259496 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZapytanie ofertowe

Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych