06 Grudzień 2019 07:33:48
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Rekrutacja
Podanie do klas sportowych

Przywidz, dn._________ 2017r.

 

________________________________________

                                                                                         /imię i nazwisko kandydata/

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY IV

       Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy IV sportowej o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa w Szkole Podstawowej w Przywidzu

Dane o kandydacie:

 

 1. Data i miejsce urodzenia____________________________________________________

 

 1. Adres zamieszkania ________________________________________________________

 

 1. Adres zameldowania _______________________________________________________

 

 1. Imiona i nazwisko rodziców _________________________________________________

      (lub prawnych opiekunów)

 1. Adres korespondencyjny rodziców____________________________________________

      (lub prawnych opiekunów)

 

 1. Telefon kontaktowy________________________________________________________

 

 1. PESEL __________________________________________________________________

 

 1. Nazwa, adres szkoły podstawowej____________________________________________

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Przywidzu

 

                                                                                         _______________________________                                                                          (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego lub innej szkoły.

 

 

  ______________________________________

                                                                           (data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

 

 

                                                                          _____________________________________

                                                                           (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Przywidz, dn._________ 2017r.

 

________________________________________

                                                                                         /imię i nazwisko kandydata/

 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY VII

       Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy VII sportowej o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa w Szkole Podstawowej w Przywidzu

Dane o kandydacie:

 

 1. Data i miejsce urodzenia____________________________________________________

 

10.  Adres zamieszkania ________________________________________________________

 

11.  Adres zameldowania _______________________________________________________

 

12.  Imiona i nazwisko rodziców _________________________________________________

      (lub prawnych opiekunów)

13.  Adres korespondencyjny rodziców____________________________________________

      (lub prawnych opiekunów)

 

14.  Telefon kontaktowy________________________________________________________

 

15.  PESEL __________________________________________________________________

 

16.  Nazwa, adres szkoły podstawowej____________________________________________

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Przywidzu

 

                                                                                         _______________________________                                                                          (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej oraz na jego udział w treningach, zawodach i obozach sportowych. Przyjmuję do wiadomości, że uczeń niekwalifikujący się do dalszego szkolenia na podstawie opinii trenera lub zaświadczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zostanie przeniesiony od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału ogólnego lub innej szkoły.

 

 

  ______________________________________

                                                                           (data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833)

 

 

                                                                          _____________________________________

                                                                           (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)Zasady naboru uczniów do oddziałów sportowych o profilu piłka ręczna / piłka siatkowa


Wyniki rekrutacji klas I rok szkolny 2016/2017


Ankieta

W roku 2016/2017 będą trzy I klasy gimnazjalne. 2 profilowane i jedna ogólna.

Zaznacz  do której klasy chciałbyś uczęszczać :

Klasa I A policyjno – usportowiona (samoobrona, 2h usportowione, 1 h policyjna)

Klasa I B strażacko – ekologicza (EDB, samoobrona, OTWP, 1 h pożarnicza)

Klasa I C ogólna

 

Imię i nazwisko ucznia ...............................................................

Adres ..........................................................................................

Szkoła ........................................................................................

 

Deklaracje należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Przywidzu ul. Szkolna 1.
Regulamin rekrutacji do klasy I a policyjno -usportowionej

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY „ I a”. Policyjno-usportowionej

 

 1. I.                    Informacje ogólne

 

 1. W roku szkolnym 2016/2017 utworzona zostanie jedna klasa realizująca program policyjno-usportowiony
 2. Klasa ta będzie realizować program szkolenia policyjnego (1h) równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły oraz dodatkowo będzie miała zajęcia z samoobrony ( 1 h ),  godziny usportowione ( 2 h )

Uczniowie klasy policyjnej zobowiązani są do udziału  w dodatkowo przydzielonych im zajęciach zgodnych z profilem klasy ( fakultatywne zajęcia sportowe związane z porą roku- żeglarstwo, nauka i doskonalenie pływania, narty, snowboard, kajakarstwo itp. ) oraz przynależność do grupy policyjnej PAT

 1. Program realizowany w klasie z programem policyjnym  uwzględniać będzie wszystkie niezbędne dla absolwenta szkoły umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i przygotowania na wypadek zagrożeń życia i zdrowia.  Uczniowie uczący się w tej klasie będą mogli ubiegać się o odpowiednie uprawnienia związane
  ze specjalnością policyjną.  Wpłynie to na preferowanie absolwentów klasy podczas dalszej edukacji ukierunkowanej  na pracę w różnego rodzaju służbach mundurowych.

 

 1. II.                  Zasady rekrutacji

 

 1. O przyjęcie do klasy z programem policyjnym może ubiegać się kandydat, który spełni warunki ogólnego regulaminu rekrutacji oraz:

a)      wykazuje zdolności organizacyjne i komunikacyjne

b)      przejawia empatię i zainteresowanie pracą dla środowiska

c)      wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza rodzinnego,

d)      uzyska minimum dobrą ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

e)      uzyskał ocenę bardzo dobrą lub celującą z wychowania fizycznego

f)       posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Wymagane dokumenty:
  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  2. rekomendacja nauczyciela wychowawcy ze szkoły podstawowej,
  3. pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Zapisy do klasy policyjno-usportowionej odbywają się przez odpowiednią deklarację zamieszczoną na wniosku o przyjęcie do szkoły.
 2. Wypełnienie deklaracji o profilu danej klasy nie jest równoznaczne z przyjęciem do tej klasy.
 3. Zastrzega się możliwość nie utworzenia klasy o danym profilu z powodu braku chętnych.
 4. W klasie policyjnej obowiązuje umundurowanie:

Koszarowe ( koszulka polo i T-shirt z napisem –„klasa policyjna”

Galowe ( niebieska koszula, krawat, pagony, emblemat szkoły )

Cena zestawu- 141 zł

 1. Terminy rekrutacji:

do 1 lipca 2016r. – na warunkach ustalonych przez komisję rekrutacyjną,

 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania
  od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

 

 Klasa strażacko-ekologiczna

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY „ I B”   STRAŻACKIEJ

Z PROGRAMEM „Sprawny Ratownik”.

 

 1. I.                    Informacje ogólne

 

 1. W roku szkolnym 2016/2017 utworzona zostanie jedna klasa realizująca program edukacji ratowniczej z zakresu pożarnictwa.
 2. Klasa ta będzie realizować program szkolenia ratowniczego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły oraz dodatkowo będzie miała zajęcia z samoobrony, zajęcia z OTWP oraz praktyczne zajęcia z pożarnictwa.
 3. Uczniowie klasy pożarniczej zobowiązani są do udziału w obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przynależności do MPD ( młodzieżowych drużyn pożarniczych )
 4. Program realizowany w klasie z programem edukacji ratowniczej uwzględniać będzie wszystkie niezbędne dla absolwenta szkoły umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i przygotowania na wypadek zagrożeń życia i zdrowia.  Uczniowie uczący się w tej klasie będą mogli ubiegać się o odpowiednie uprawnienia związane
  ze specjalnością pożarniczą.  Wpłynie to na preferowanie absolwentów klasy podczas dalszej edukacji ukierunkowanej  na pracę w różnego rodzaju służbach ratowniczych.

 

 1. II.                  Zasady rekrutacji

 

 1. O przyjęcie do klasy z programem edukacji ratowniczej może ubiegać się kandydat, który spełni warunki ogólnego regulaminu rekrutacji oraz:

a)      wykazuje zdolności organizacyjne i komunikacyjne

b)      przejawia empatię i zainteresowanie pracą dla środowiska

c)      wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza rodzinnego,

d)      uzyska minimum dobrą ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

e)      posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Wymagane dokumenty:
  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  2. rekomendacja nauczyciela wychowawcy ze szkoły podstawowej,
  3. pisemna zgoda obojga rodziców (opiekunów prawnych).

 

 1. Zapisy do klasy strażackiej z programem edukacji ratowniczej odbywają się przez odpowiednią deklarację zamieszczoną na wniosku o przyjęcie do szkoły.
 2. Wypełnienie deklaracji o profilu danej klasy nie jest równoznaczne z przyjęciem do tej klasy.
 3. Zastrzega się możliwość nie utworzenia klasy o danym profilu z powodu braku chętnych.
 4. W klasie strażackiej obowiązuje umundurowanie:

Koszarowe ( koszulka polo i T-shirt z napisem –„klasa strażacka”

Galowe ( biała koszula, krawat, pagony, emblemat szkoły )

 Cena zestawu – 141 zł

 1. Terminy rekrutacji:

do 1 lipca 2016r. – na warunkach ustalonych przez komisję rekrutacyjną,

 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania
  od decyzji na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

 Witaj szóstoklasisto

Drogi szóstoklasisto!

            Życzymy Ci jak najlepszego zdania testu sprawdzającego po kl. VI. W trosce o Twój dalszy wszechstronny rozwój na kolejnym etapie edukacyjnym zapraszamy Cię do naszego gimnazjum im. Zawiszy Czarnego w Zespole Szkół w Przywidzu.

W roku szkolnym 2016/2017 powstaną 3 klasy pierwsze: jedna klasa ogólna oraz dwie klasy innowacyjne profilowane

Proponujemy klasy mundurowe o następujących profilach:

 1. policyjno –  usportowiona
 2. strażacko – ekologiczna

Klasa policyjno – usportowiona

Dodatkowe godziny:

 • Godzina policyjna                  1h
 • Samoobrona                           1h
 • Godziny usportowione          2h

+ fakultet zajęć sportowych ( w zależności od pory roku)

żeglarstwo, sporty zimowe (narty, snowboard), pływanie

 

Klasa strażacko – ekologiczna

Dodatkowe godziny:

 • EDB – edukacja dla bezpieczeństwa                        1h
 • Zajęcia praktyczne z zakresu pożarnictwa    1h
 • Samoobrona                                                  1h
 • OTWP – teoria pożarnicza                            1h

+ fakultet z ekologii

We wszystkim klasach I uczniowie noszą mundurki. Koszt mundurka wynosi:

 • Klasa ogólna : 110 zł (kardigam, polo, tarcza)
 • Klasy profilowane 141 zł (koszula z długim rękawem, polo, T-shirt, krawat, pagony, naszywki)

Zapraszamy do galerii zdjęć - mundurkiObóz sportowo-rekreacyjny

Obóz sportowo - rekreacyjny
Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu serdecznie zaprasza uczniów klas I gimnazjum do wzięcia udziału w obozie sportowo-  rekreacyjnym w Trąbkach Wielkich w terminie 14.07.2015 - 18.07.2015. W programie wiele atrakcji:

 • Zajęcia na polu golfowym
 • Ścianka wspinaczkowa
 • Warsztaty malarskie, filmowe, fotograficzne, muzyczne i taneczne
 • Aerobik
 • Wycieczka do  Gdańska i na Westerplatte
 • Seanse filmowe

Dyskoteka
Oraz wiele innych

Ilość miejsc: 15
Koszt:  100 zł
Zapisy w sekretariacie szkoły.

Są również 4 miejsca na 1 termin tego obozu w okresie od 10-14.07.2015.Wyniki rekrutacji do klas I gimnazjum

REKRUTACJA UCZNIÓW DO GIMNAZJUM IM. ZAWISZY CZARNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYWIDZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum w Przywidzu uczyć będzie się 68 uczniów, w tym 28 dziewczynek i 40 chłopców